Category Archives: Lalakon Baheula

Diajar Pupuh Sunda jeung Download MP3 na

Assamu’alaikum Wr. Wb.

Aringet keneh baheula keur sakola urang kungsi diajar pupuh…?? Kira-kira kelas sabaraha eta teh? Ari kuring mah da terus terang we geus teu inget, waktu kuring sakola SD mah guru nu sok ngajar pupuh teh Bapa Yusuf (alm) sareng Pa Emon Surahman.
Tah ayeuna mah urang diajar we yu babarengan bisi aya nu siga kuring  poho deui kana seni jeung budaya sunda khususna pupuh. Ari pupuh teh naon cenah dulur? Urang ngumpulkeun sababaraha artikel, nya jawabana teh siga kieu meureunan, ari pupuh teh cenah mangrupakeun gabungan seni sastra jeung lagu sunda atawa seni sastra anu dilagukeun,  nepi ka ayeuna pupuh teh aya 17 jenis meureunan, diantarana :
1. Asmarandana anu ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
contona siga kieu :
PIWURUK SEPUH
Ngariung di tengah bumi,
pun biang sareng pun bapa,
jisim abdi diuk mando,
husu ngupingkeun pituah,
piwejang ti anjeunna,
pituduh laku rahayu,
piwejang sangkan waluya.
download pupuh Asmarandana

2. Balakbak anu ngagambarkeun heureuy atawa banyol.

contona siga kieu :
DAYEUH BANDUNG
Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,
gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,
tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.
download pupu balakbak
3. Dangdanggula anu ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumnbiraan.
contona :
MILANG KALA
Dinten ieu estu bingah ati,
ku jalaran panceg milang kala,
kenging kurnia ti Alloh,
rehing nambahan taun,
tepung taun umur sim abdi,
henteu weleh neneda,
ka Gusti Nu Agung,
malar umur teh mangpaat,
tebih bahla turta pinarinan rijki,
sumujud ka Pangeran.
download pupuh dangdanggula
4. Durma anu ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget.
contona :
LEMAH CAI
Nagri urang katelah Indonesia,
diriksa tur dijaring,
sumirat komarana,
berkahna Pancasila,
ageman eusining nagri,
yu sauyunan,
ngawangun lemah cai.
downloat pupuh durma
5. Gambuh anu ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
contona :
KADUHUNG
Kaduhung sagede gunung,
kuring sakola teu jucung,
lalawora resep ulin,
hanjakal tara ti heula,
ayeuna kari peurihna.
download pupuh gambuh

6. Gurisa anu ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.

contona :
SI KABAYAN
Si Kabayan lalamunan,
pangrasa bisa nyetiran,
motor atawana sedan,
poho keur eundeuk-eundeukan,
na dahan emplad-empladan,
gujubar kana susukan.
download pupuh gurisa

7. Juru Demung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.

contona :
ADIGUNG
Lolobana mungguh jalma,
embung hina hayang agung,
hayang hirup mukti,
tapina embung tarekah,
tinangtu mo bakal nanjung.
download pupuh demung

8. Kinanti anu ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.

contona :
KANYAAH INDUNG
Kanyaah indung mo suwung,
lir jaladri tanpa tepi,
lir gunung tanpa tutugan,
asihna teuing ku wening,
putra teh didama-dama,
dianggo pupunden ati.
download pupuh kinanti

9. Ladrang anu ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.

contona :
MOKAHAAN
Aya hiji anak bangkong leutik,
mokahaan,
maksudna ngelehkeun sapi,
nahan napas antukna bitu beuteungna.

download pupuh ladrang

10. Lambang anu ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.

contona :
WAWANGSALAN
Dialajar wawangsalan,
saperti tatarucingan,
cik naon atuh maksudna,
teangan naon wangsalna,
gedong ngambang di sagara,
ulah kapalang diajar,
keuyeup gede di lautan,
kapitineung salawasna.
download pupuh lndrang

11. Magatru anu ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.

contona :
KASAR – LEMES
Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
pipi mah disebat damis,
upami buuk mah rambut,
ceuli sok disebat cepil,
kasarna angkeut mah gado.
download pupuh magatru

12. Maskumambang anu ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari genes hate.

contona :
BUDAK JAIL
Anak manuk dikatepel budak jail,
jangjangna getihan,
rek hiber teu bisa usik,
duh manusa kaniaya.
download pupuh maskumambang

13. Mijil anu ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harepan.

contona :
NUNGTUT ELMU
Najan cicing nya di tepiswiring,
kade ulah bodo,
kudu tetep nungtut elmu bae,
sabab jalma nu loba pangarti,
hirup tangtu hurip,
mulus tur rahayu.
download pupuh mijil

14. Pangkur anu ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.

contona :
KA SAKOLA
Seja miang ka sakola,
rek diajar nambahan elmu pangarti,
pigeusaneun bekel hirup,
sabab mungguhing manusa,
kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
komo jaman pangwangunan,
urang kudu singkil bakti.
download pupuh pungkur

15. Pucung anu ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hate.

contona :
TATAKRAMA
Mangka inget tatakrama sopan santun,
tanda jalma iman,
nyarita jeung amis budi,
da basa mah lain barang anu mahal.
download pupuh pucung

16. Wirangrong anu ngagambarkeun nu kawiwirangan, era ku polah sorangan.

contona :
SIEUN DORAKA
Kuring moal deui-deui,
gaduh panata nu awon,
ngabantah nu jadi indung,
sieun dibendon ku Gusti,
kawas Dalem Boncel tea,
doraka ti ibu-rama.
download pupuh wirangrong
17. Sinom anu ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.
contona :
TATAR SUNDA
Tatar Sunda estu endah,
lemah cai awit jadi,
sarakan asal gumelar,
amanat Ilahi Robbi,
titipan nini aki,
wajib dijaga dijungjung,
basa katut budayana,
padumukna luhung budi,
insya-Allah tatar Sunda karta harja.
download pupuh sinom
Tah sakitu merenan jenis pupuh anu 17 teh… mudah-mudahan gede mangfaatna keur ngamumule seni jeung budaya sunda.
hatur nuhun.
wassalamalamu’alaikum Wr. Wb.
Advertisements

Jam Orang Sunda

Tulisan ini saya buat untuk mengingatkan kembali kebiasaan orang Sunda dalam membaca dan mengetahui waktu. Masyarakat Sunda ternyata sudah bisa membaca waktu sejak jaman dahulu kala. Namun yang jadi pertanyaan seperti apakah jam yang digunakan Orang Sunda?, Apakah dengan angka seperti yang ada saat ini?

Ternyata Jam Sunda ini memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan jam yang ada saat ini, keunikan tersebut terletak dari petunjuk waktu yang digunakan bukan angka melainkan kata-kata.

Kata-kata yang digunakan menggambarkan suasana sekitar pada jam tersebut . Seperti misalnya jam 12.00 berarti disebut Tangange, lalu jam 04.00 berarti jam “kongkorongok hayam” yang berarti pada jam ini ayam berkokok di pagi hari.

Berikut nama-nama waktu jam Sunda:
jam 12.00 = tangange, yang berarti panas terik
jam 13.00 = lingsir (panon poe lirgsir ngulon),
jam 14.00 = kalangkang satangtung,
jam 15.00 = mengok,
jam 16.00 = tunggak gunung (pononpoe tunggak gunung),
jam 17.00 = sariak luyung,
jam 17.30 = sareupna,
jam 19.00 = hariem beungeut,
jam 20.00 = sareureuh budak,
jam 21.00 = tumoke,
jam 22.00 = sareureuh kolot,
jam 23.00 = indung peuting,
jam 00.00 = tengah peuting,
jam 01.00 = tumorek,
jam 02.00 = janari leutik,
jam 03.00 = janari gede,
jam 04.00 = kongkorongok hayam,
jam 05.00 = balebat,
jam 06.00 = carangcang tihang,
jam 07.00 = meletek panonpoe,
jam 08.00 = ngaluluh taneuh,
jam 09.00 = haneut moyan,
jam 10.00 = rumangsang,
jam 11.00 = pecat sawed.

Saat ini orang Sunda di perkotaan atau  generasi muda sekarang sudah tidak tahu bahwa nenek moyangnya dahulu sudah pandai dalam membaca waktu. Untung saja saya masih menemukan kebiasaan Jamnya Orang Sunda ini terutama di perkampungan, khususnya orang Pamulihan. Jika kita mendengar telinga kita masih sering mendengar kata janari, subuh-subuh, isuk-isuk, tengah poe, sore, sareupna, dan sebagainya. Orang Sunda jaman dulu lebih suka menyebut janari daripada sahur. “Geus boga naon keur engke janari?” (Sudah punya apa –makanan– untuk sahur nanti?) Kalau saya dan teman-teman  sedang mandi di sungai (Curug Hawu) pukul 12.00 siang harus pulang, karena waktu tangange.

Memang kata pecat sawed, sandekala, sareureuh budak, sudah mulai hilang. Mungkin karena pekerjaan membuka tali bajak atau luku dari badan kerbau di daerah Sunda tertentu sudah tidak dilakukan lagi karena kerbau sudah berganti dengan traktor. Sandekala (sandiakala/senja kala) semakin arkais karena orang tidak lagi percaya, sandekala merupakan saat paling kritis karena pergantian waktu siang dan malam. Orang Sunda buhun percaya, perubahan yang hanya sebentar itu memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan, terutama terhadap anak-anak, baik kesehatan fisik maupun jiwa.

Bisa jadi sandekala merupakan saat paling rentan akibat perubahan cuaca. Dari siang ke malam. Sebaliknya, perubahan dari malam ke siang, tidak melalui masa kritis. Perubahan suhu atau cuaca dari gelap menuju terang justru diyakini sangat baik dan menyehatkan. Oleh karena itu, orang Sunda dulu melarang anak-anak berada di luar rumah pada saat sandekala. Namun, mereka berusaha bangun subuh hari. Bahkan aktivitas keseharian justru dimulai sejak janari gede, pukul 3.00.

Orang Sunda buhun mafhum, perubahan dari terang ke gelap melalui masa rentan, perubahan dari gelap ke terang, menyehatkan. Penamaan siklus waktu dapat dipastikan disusun orang Sunda purba berdasarkan pengamatan yang bersifat empiris. Setiap saat mereka melalui rentang waktu yang sama. Perjalanan waktu ditentukan oleh kemiringan bayang-bayang atau sudut sinar matahari. Di tempat tertentu, orang purba, termasuk orang Sunda buhun, memasang ajir berupa lingga batu megalit sebagai penanda waktu. Lingga itu ditempatkan pada garis perjalanan matahari (ekuator) tepat pada titik bayang-bayang terpendek. Bayang-bayang lingga itulah yang menjadi ukuran waktu.

Sumber: Fadhillah, Pikiran Rakyat,2009