Pupuh Sunda

Pupuh teh sadayana aya tujuh welas.

Hayu ah urang jembarkeun hiji-hiji..!

 1. Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
 2. Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
 3. Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan.
 4. Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget.
 5. Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
 6. Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
 7. Juru Demung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.
 8. Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.
 9. Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.
 10. Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.
 11. Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.
 12. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes hate.
 13. Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harepan (optimis).
 14. Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.
 15. Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hate.
 16. Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, era ku polah sorangan.
 17. Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna.

Ieu aya sababaraha conto pupuh anu tiasa didownload…!

Kenging nyutat: http://mindafantastic.blogspot.com

Advertisements

About pamulihan

Editor

Posted on 02/04/2012, in Paguneman. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: